ieškoti

Lietuvos sociologų draugijos XIV konferencija

 

Nuotraukų galerija

 

Pagrindinė informacija

Data: 2022 m. gruodžio 2 d.

Vieta: Kauno technologijos universitetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas – istoriniai Lietuvos universiteto rūmai, A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas.

Universitetams Kaune minint veiklos 100-metį, XIV Lietuvos sociologų draugijos kasmetinė konferencija Kauno technologijos universitete kviečia pasvarstyti apie sociologijos praeitį ir ateitį.  Pastarojo meto geopolitinės, migracijos, visuomenės sveikatos, klimato kaitos ir kitos krizės aktualizavo sociologinę vaizduotę ir suteikė progą permąstyti visuomenių metamorfozes. Mokslo paradigmų kaita konfrontuoja su šimtmetį besiformavusia sociologine moksline praktika ir pasiūlo naujų įrankių aktyviam sociologų dalyvavimui socialinio gyvenimo (per)kūrimo projekte. Pasitikę 2022 metus Lietuvos sociologų draugijos XIII kasmetinėje konferencijoje klausėme, kokių turime scenarijų ateičiai, kaip sociologijos žinios pasitarnauja aiškinant pokyčius ir numatant tolesnę visuomenės raidą. XIV draugijos konferencijoje kviečiame atsigręžti į sociologiją kaip mokslinę discipliną, jos istoriją ir ateities transformacijas.

Kartu su Lietuvos universiteto įsteigimu Kaune 1922 metais, prasideda sociologijos institucionalizacija Lietuvos aukštojo mokslo institucijose. Sociologiją dėstę profesoriai, pavyzdžiui Petras Leonas, transformavo tuometinį Lietuvos aukštąjį mokslą diegdami tokius metodus kaip polemika, istorinis lyginamasis metodas, reiškinių socialinio konteksto aiškinimas per priešpriešas. Lietuvos universitetas įtvirtino ir vystė mokslinę lietuvių kalbą (iki tol moksliniai darbai daugiausiai buvo rašomi kitomis kalbomis). Mokslas nuolat patiria kaitą. Šiandien sociologija pasitinka mokslo demokratizacijos procesus: atvirojo mokslo sprendiniai mokslinių tyrimų duomenų bei mokslinių publikacijų atvėrimui; moksliniai tyrimai vykdomi partnerystėje su viešojo sektoriaus, verslo ir pramonės partneriais; vystomas piliečių mokslas ir piliečių įtraukimas tiek vykdant mokslinius tyrimus, tiek nustatant tokių tyrimų poreikius, formuojant mokslinių tyrimų programas; moksliniai tyrimai orientuojami į paveikumą ir aktualių iššūkių sprendimą; mokslinė veikla peržengia disciplinų ribas ir tolesnis proveržis projektuojamas tarpsritinėse ar daugiadisciplinėse komandose. Ar šimtmetį skaičiuojanti sociologija Lietuvoje yra pasiruošusi šių procesų katalizuojamai metamorfozei?

Atveriant antrąjį sociologijos mokslo šimtmetį Lietuvoje kviečiame diskutuoti apie sociologijos šakų raidos tendencijas, apie bendrystę su kitomis disciplinomis, apie sociologijos demokratizaciją, ateities projektus, universiteto ir visuomenės dialogą. Tradiciškai konferencija taip pat kviečia pristatyti mokslinių tyrimų rezultatus, pastarojo meto darbus.

Konferencija skirta: Lietuvos universiteto 100-mečiui paminėti. Sociologijos institucionalizacijos Lietuvoje 100-mečiui paminėti.

Konferencijos formatas: tiesioginis susitikimas; numatomos sesijos anglų kalba; galimos dalyvavimo formos: žodiniai pranešimai, apskritojo stalo diskusijos, laisvi klausytojai.

Kur vyksta konferencija?

Konferencija vyksta KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete,  A. Mickevičiaus g. 37, Kaune. Pastato viduje rasite nuorodas į konferencijos sesijų auditorijas ir Aulą.
Konferencijos dalyvių automobilių parkavimui numatytų vietų nėra. Kviečiame atvykti viešuoju transportu, arba ieškoti parkavimo vietos miesto parkavimo aikštelėse.

Ką svarbu žinoti pranešėjams?

Pranešėjų prašome ateiti į savo sesiją 10 min. anksčiau ir įkelti skaidres į kompiuterį. Prašome turėti išorines laikmenas arba pranešimus savo el. pašte ar debesijoje, prie kurių galėtumėte prisijungti internetu per auditorijos kompiuterį. Prie projektoriaus jungti savo kompiuterį galimybės nebus.

Paralelinių sesijų metu vienam pranešimui bus skirta 15 min. Rekomenduojame paruošti 10 min. trukmės pranešimą ir skirti 5 min. klausimams.

Kas svarbu sesijų moderatoriams?

Moderatoriams rekomenduojame ateiti į sesiją 10 min. anksčiau. Moderatoriai organizuoja sesijos darbą, pristato pranešėjus, moderuoja diskusijas bei užtikrina, kad sesijos dalyviai laikytųsi laiko limitų.

Ar reikia registruotis?

Taip, visi konferencijos dalyviai turi registruotis čia. 

Už dalyvavimą konferencijoje renkamas 15 Eur mokestis. Mokestis apima metinę narystę Lietuvos sociologų draugijoje ir dalyvavimą konferencijoje. Emeritams bei kviestiniams plenarinės sesijos ir apskritųjų stalų moderatoriams ir diskutantams dalyvavimas nemokamas, tačiau reikalinga registracija. Bakalauro ir magistro studijų studentai gali klausyti konferencijos pranešimų nemokamai, tačiau būtina registracija.

Kaip kontaktuoti su organizatoriais?

Konferencijos el. paštas: lsdkonferencija2022@ktu.edu

Esant skubiam klausimui konferencijos metu – Audronės Telešienės tel. nr. +370 684 65096

XIV Lithuanian Sociological Society conference

“Universities, Sociology and Civil Society in the Face of Crises”

Date: 2nd December, 2022

As the universities in Kaunas celebrate their 100th anniversary, the 14th annual conference of the Lithuanian Sociological Society at the Kaunas University of Technology invites to consider the past and future of sociology. Recent geopolitical, migration, public health, climate change and other crises have actualized the sociological imagination and provided an opportunity to rethink the metamorphoses of societies. The change of scientific paradigms confronts the century-old sociological scientific practice in Lithuania and offers new tools for the active participation of sociologists in the project of (re)creating social life. At the XIII annual conference of the Lithuanian Sociological Society in January 2022 we asked what scenarios we have for the future, how the knowledge of sociology is useful in explaining changes and predicting the further development of society. At the XIV conference of the Society, we invite you to look back at sociology as a scientific discipline, its history and future transformations.

Together with the establishment of the University of Lithuania in Kaunas in 1922, the institutionalization of sociology in Lithuanian higher education institutions begins.

Professors who taught sociology, such as Petras Leonas, transformed Lithuanian higher education at the time by introducing such methods as polemics, historical comparative method, and explaining the social context of phenomena through contrasts. The University of Lithuania consolidated and developed the scientific Lithuanian language (until then, scientific works were mostly written in other languages). Science is constantly changing. Today, sociology welcomes the processes of democratization of science: open science solutions for sharing of scientific research data and scientific publications; research is carried out in partnership with public sector, business and industry partners; developing citizen science and involving citizens both in carrying out scientific research and in determining the needs of such research, forming scientific research programs; research is focused on its impact and solving current challenges; scientific activities cross disciplinary boundaries and further breakthroughs are designed in interdisciplinary or multidisciplinary teams. Is the century-old sociology in Lithuania ready for the metamorphosis catalyzed by these processes?

At the opening of the second century of sociology science in Lithuania, we invite you to discuss the development trends of the branches of sociology, the cooperation with other disciplines, the democratization of sociology, future projects, the dialogue between the university and society. Traditionally, the conference also invites the presentation of research results and recent works.

The conference is dedicated to commemorate the 100th anniversary of the University of Lithuania

Conference format: face-to-face meeting; dedicated sessions in English; possible forms of participation: oral presentations, round table discussions, free listeners.

Where does the conference take place?

The conference takes place at the KTU Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, A. Mickevičiaus str. 37, Kaunas. Inside the building you will find directions to the conference rooms and the Aula.

There are no parking spaces for conference participants. You are welcome to arrive by public transport, or find parking in the city’s parking lots.

What is important for presenters?

Presenters are kindly requested to arrive 10 minutes early for their session and upload their slides to the computer. Please have external storage, or alternatively, please have your presentations in your mailbox or in the cloud that you can access via the internet on the conference room computer. It will not be possible to connect your personal computer to the projector.

During the parallel sessions, there will be 15 minutes per presentation. We recommend that you prepare a 10-minute presentation and allow 5 minutes for questions.

What is important for session moderators?

Moderators are advised to arrive 10 minutes early for the session. Moderators organize the session, introduce speakers, moderate the discussions and ensure that participants respect the time limits.

Do I need to register?

Yes, all conference participants must register here.

There is a fee of EUR 15 for attending the conference. The fee covers an annual membership to the Lithuanian Sociological Society and participation in the conference. Emeriti and invited moderators and discussants of the plenary session and round tables are free of charge, but registration is required. Undergraduate and postgraduate students can attend the conference free of charge, but registration is required.

How to contact the organizers?

Conference email: lsdkonferencija2022@ktu.edu

For urgent enquiries during the conference, please contact Audronė Telešienė tel. +370 684 65096

A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas, Lietuva
El. pašto adresas: lsdkonferencija2022@ktu.edu

 

Organizatoriai

Konferenciją organizuoja:
Kauno technologijos universiteto, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto, mokslo grupė „Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis“.

Kauno technologijos universiteto organizacinis komitetas:

Audronė Telešienė (koordinatorė), audrone.telesiene@ktu.lt
Aistė Balžekienė
Agnė Budžytė
Eglė Butkevičienė
Viktorija Lankauskaitė
Audronė Pauliukevičiūtė
Inga Popovaitė
Jonė Vitkauskaitė-Ramanauskienė
Giedrius Žvaliauskas

Lietuvos sociologų draugijos vykdomoji taryba:

Diana Janušauskienė (prezidentė)
Jurga Bučaitė-Vilkė
Liutauras Kraniauskas
Zenonas Norkus
Milda Pivoriūtė
Gražina Rapolienė
Audronė Telešienė